Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok
• čl. 1

Všeobecné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok upravuje postup obchodnej spoločnosti firma Hegedus so sídlom:
Pri stanici 477, Chotín 94501,Slovenská republika,
IČO: 35048328, IČ DPH: SK1027845885,

(Ďalej len Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na portáli www.plastoveokna.biznisweb.sk a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len Zmluvné strany") s tým súvisiace. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu na www.plastoveokna.biznisweb.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 a § 627 zákon č.40/1964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.plastoveokna.biznisweb.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 a§ 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení . Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na stránke www.plastoveokna.biznisweb.sk


• čl. 2
Kontrola tovaru pri prevzatí
Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať tovar či nie je poškodený. V prípade poškodenia tovar neprevziať a poslať naspať. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu tovaru, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované. Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.plastoveokna.biznisweb.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.


• čl. 3
Reklamačný formular

Kupujúci  po prevzati má právo vrátiť tovar    predávajúcemu max. do 7 dní od prevzatia tovaru . Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci musí reklamáciu napísať písomne na email: plastoveokna.biznisweb@gmail.com (nie telefonicky) a vyplniť nasledovné údaje :
a.) Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt
b.) Miesto kde bol tovar dodaný
c.) Fotokópiu záručného listu
d.) Fotokópiu faktúry
e.) Fotky poškodeného tovaru
f.) Chyby alebo problémy s tovarom

Chyby alebo problémy s tovarom musí určiť odborník , ktorý dvere a okná montoval. Odborník musí zistiť , aké náhradné diely sú potrebné na výmenu.
Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov.


Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie znáša Kupujúci a do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim. Kupujúci môže tovar vrátiť osobne alebo na dobierku. Celková cena pri vrátenie tovaru na dobierku musí byť rovnaká s cenou zakúpeného tovaru bez dopravy


• čl. 4
Záručné podmienky a záručná doba

Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 2 roky.Záručná doba sa vzťahuje aj vtedy ak montáž nerobila naša firma. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.Reklamácia sa vzťahuje len na tovar.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný čo najvýstižnejšie popísať vadu , pre ktorú tovar reklamuje.Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania,nesprávnom montáži , nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie .


Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný reklamáciu vybaviť do 30dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstráni.


• čl. 5
Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.plastoveokna.biznisweb.sk

tel : 0907364637
 

05
Február
2020

Nakupovanie na splátky

Pridané: 5.2.2020 11:00:08

Nakupovanie na splátky

Čítajte viac...